• Brian

  7am
  Kristie K 5+200m / 4
  Jenna K 4+100m / 5 KO
  Grace K 4+100m / 4 Push Ups
  Marie M 4+125kg / 3 KO
  Hayley S 4+125kg / 6 KO
  Dermot G 6+640kg / 5
  Amie H 5+300kg / 3
  Pip M 5+300kg / 7
  Katie D 5+210kg / 4
  Katie W 4+175m / 3
  Tony J 6+640kg (PP) / 4
  Grant Ch 5+300m / 4
  Tim L 5+300m / 4
  Brendan H 5+300m / 4
  Paul W 7+600kg / 6
  Lyndsey T 5+300kg / 5
  Tina D 5+300kg / 5
  Tracy D 5+300kg / 5
  Sandy D 4+300m / 3
  Tracy K 4+300m / 5
  Tara O 5+200m (FS) / 4
  Stacey B 4+100m / –
  Karen D 5+200m (FS) / 5
  Jake N 7+600kg / 4
  Bec G 5+210kg / 2
  Mitch B 4+300m / 3 Push Up
  Deb O 5+300kg (Hang Clean) / 7 KO
  Jay Star 7+600kg / 6
  Aleisha H 4+125kg / 7 KO
  Marni M 4+175m / 3 Push Up

  8am
  Jess B 5+150m / 5
  Matt S 7+500kg / 7
  Laura B 5+150m / 4
  Jodi D 5+150m (Hang Clean) / 6
  Trav M 6+300m / 5
  John G 6+300m / 4
  Danny H 7+500kg / 5
  Dave W 7+800kg / 6
  Julian A 7+800kg / 5
  Helen A 5+100m / 0
  Kara R 5+100m / 6 KO
  Karina K 6+100m / 6
  Cobie F 5+100m / 4
  Nick W 7+300m / 5
  Tim Will 6+300m / 5
  Matt L 7+500kg / 6
  Ivana D 5+150kg / 2
  Amy C 5+150kg / 2
  Chelsea L 5+150kg / 1
  Justin E 6+100m / 6
  Stephen R 6+100m / 6
  Erin B 5+120m / 3
  Lydia G 5+120m / 3
  Nicole M 5+120m / 3
  Jon A 7+300m / 5
  James H 4+20kg (Hang Clean) / 4
  Jane R 4+20kg / 5
  Nick I 7+300m / 3

 • Brian

  Trainers

  Todays
  Lefty & Tom = 6+800kg