• Sam

  5:30am
  Beth N 65-80 PB! / Band
  Brenton N 120-140 / Bar
  Dawn P 70-75 / Band
  Stephen P 90-120 PB! / Band
  Shaun D 90-110 / Free
  Andy O 120-140 / Bar
  Lyndsey T 55-72.5 / Free
  Jackie K 55-70 / Bar
  Jame H 120 across / Bar
  Steve C 100-127.5 PB! / Bar
  Jarrod Y 100-140PB! / Bar

  6:30am
  Lefty I 180-215PB! / :20 Free
  Rhod M 80-100 / Band+Bar Prac
  Elaine D 45-67.5 / HS Hold
  Barb C 45-65 PB! / HS Hold
  Alan W 130-160 PB! / Bar+Band Prac

  9:30am
  Kim M 50-70 / Band +Bar Prac
  Evelyn R 45-57.5 PB! / Kick Up Prac
  Mariana C 45-72.5 PB! / Wall + Band Prac
  Kym M 45-62.5 PB! / Bar prac
  Angela M 45-65 / Bar prac
  Jannah W 55-77.5 / Box HS
  Brendan P 90-120 / Bar Prac
  Pip M 55-70 / Band+Bar Prac
  Trev C MOD
  Patrick Q 80-110 / HS Hold
  Alex S 55-82.5 / Band + Bar Prac
  C