• John B

  6am
  Kath G 37.5-57.5 PB! / 3 Rxd
  Sam H 40-55/ 8 (5)
  Brett H 80-100/ 2 (16)
  Gertie A 20-45/ Prac
  Tom H 100-110/ prac
  Selena C 35-60
  Angela S 45-70 PB!/ prac
  Todd K 80-100/ 2 (16)
  Lachlan C 80-95/ 5 (16)
  James H 80-85/ 2 (16)
  Chanel A 45-62.5/ 4 (10)
  Rachelle P 65-75/ 2 (12)
  Mel T 37.5-57.5/ 3 (12)
  Anita S 37.5-52.5 PB!/ prac
  Chris D 100-122.5/ 2(24)
  Caitlin W 25-40/ 3 (5)
  Moya S 70-82.5/ 9(10)
  Tina D 20-40 PB!/ prac
  Lyndsey T 35-45/ prac
  Dan S 60-110/ 2 (16)
  Mel Car 60-72.5 PB!/ 8(12)
  Kathy C 40-55 PB!/ 2(10)
  Sam W 25-45/ 2(8)
  Lauren M 35-47.5/ prac
  Christian C 100-120 PB!/ prac
  Mark G 70-95/ 2.5 (16)
  Tamara T 20-45/ prac

  9.30am
  Matt L 90-120/ 3 (24)
  Tim W 80-90/ 4 (16)
  Anne G 35-47.5/ 5(5)
  Laura Bell 35-60/ 5 (8)
  Mel C 70-85 PB!/ 4 (12)
  Bernie H 90-120PB!/ 4(16)
  Astrid W 60-80 PB!/ 4(16)
  Dave P 140-170 PB!/ 4(24)
  Glen W 90-102.5/ 3 (24)
  Jannah W 25-60/ 7(5)
  Tim S 100-117.5/ 5(20)
  Jake M 80-115/ 4(16)
  Ruth E 15-35/ 5 (2)
  Carla D 80-110 PB!/ 3(16)
  Kathryn K 65-85 PB!/ 4(16)
  Paul B 90-115/ 9(24)
  Mick Slat 90-105 PB!/ 7 (24)
  Laura H 35-60/ 7(5)
  Tracy D 25-50/ 5(8)
  Holly B 35-65/ 6(8)
  Laura B 25-50/ 4(8)
  Melita H 50-57.5 PB!/ 4(8)
  James K 60-80/ 3 (12)
  Kylie K 25-60/ 7(5)
  Adam F 80-90/ –

 • John B

  5pm
  Jason W 110-125/ 2.5 (24)
  Adam N 110-137.5/ 2.5(24)
  Gemma H 20-30/ prac
  Hannah C 50-82.5/ prac
  Erin S 50-65/ –
  Simon H Mod
  Ben G 90-120/ 3 (24)
  Kate D 50-75/ 2(12)
  Tom F 90-130/ prac
  Braden R 50-100/ prac
  Hayley H 50-62.5/ 6 (12)
  Matt H 50-95/ 3(20)
  Steve L 50-97.5/ prac
  Simone R 40 across/ prac
  Riley H 70-100/ prac
  Dan M 50-80/ 2 (16)
  John O 70-110/ 3.5(20)
  Mollie G 70-90/ 4 (16)
  Colin G 110-132.5 PB!/ 2.5 (24)
  Raena K 35-55/ prac
  Sophie P 35-60/ prac
  Michael Sul 40-100/ prac
  Brendan B 40-100PB!/ 3 (12)
  Jarrod F 70-100/ prac
  Paul S 80-110/ prac
  Gerry D 60-100/ prac

  6pm
  Colin M 90-115/ 4.5 (16)
  Ethan T 100-115/ 4.5 (16)
  Ben H 70-85/ 1(16)
  Adam G 100-140/ 4 (24)
  Dawn P 40/ Prac
  Josh L 100-120/ 3 (16)
  Shantel N 30-45/ prac
  Chris I 100-140/ 4 (16)
  Jaymie K 65-77.5 PB!/ prac
  Stephen P 60-100/ prac
  Kat T 40-65/ prac
  Geoff K 60-100/ –
  Lindsay G 80-110 PB!/ 2.5 (24)
  Craig C 100-110/ 4(16)
  Emma H 45-80/ prac
  Belinda D 30-45/ prac
  Drew B 90-115/ prac
  Ryan F 90-100/ prac
  Jason S 70-90/ 2.5 (16)
  Ryan T 100-130/ prac