• Brian

  6am
  Rope Climb
  T1 = 13
  T2 = 16

  Aliska B 35-47.5 / prac
  Glen S 70-85 / 2
  Stephen P Mod
  Dawn P 19.47-22.29 50kg Sled Drag
  Jodi D 35-50 PB! / 2
  Chelsea L 30-40 / prac
  Jane R 30-37.5 / prac
  Kelly H 30-45 PB! / prac
  Mel T 30-42.5 / prac
  Bernie H 60-72.5 / 1
  Tom F 60-100 PB! / 1
  David W 75-80 / 2
  Katie W 37.5-45 / prac
  Rachelle P 45-55 / prac
  Nick E 60-80 / –
  Ben Hi 60-70 / 2
  Drew B 70 across / –
  Simon T 60-80 / –
  Rhett G 60-80 / 1
  Emily B 20-25 / prac
  Jake A 40-60 / prac
  Erin B 40-47.5 PB! / prac
  Genny K 40-60 / prac
  Katie D 40-50 PB! / 1
  Anita S 45-52.5 / 2
  Marni M 35-45 / prac
  Tim L 70-90 / 1
  Tony C 60-75 / prac

  9:30am
  T1 = 24
  T2 = 20

  Kate D 40-50 / 1
  Kristen B 55-65 / 2
  Jenna M 30-45 / 2
  Wade G 70-95 / 2
  Lydia G 35-50 / prac
  Jess M 30-40 / prac
  Mick Slats 60-75 / 1
  Deb O 40-47.5 / 2
  James R 50-80 / 1
  Conor H 120-130 DL / –
  Sandy D 40-50 / 1
  Ron N 70-100 / 1
  Laura B 40-47.5 / 2
  Steve C 50-70 / 1
  Nicole M 35-52.5 / prac
  Amy C 25-35 / prac
  Georgie M 70-85 / T-mod 47
  Simon B 3x 30 across / T-mod 47
  John B 90-100 / 2

  5:30pm
  T1 = 19
  T2 = 18

  Erin V 25-35 / prac
  Brendan B 60-75 / 2
  Fred T 80-100 / 1
  Brian M 60-80 PB! / 2
  Ricky C 80-105 / 1
  Hannah C 50-62.5 PB! / 2
  Cody D 90-110 / 1
  Sam H 50-55 / 2
  Adam N 80-100 / 1
  Tony W 80-92.5 PB! / 2
  Amelia W 22.5-42.5 / prac
  Tara O 80-97.5 DL / plank
  Sarah D 25-40 / prac
  Sheridan E 25-40 PB! / prac
  PIp M 35-50 / 1
  Danny H 47.5-72.5 PB! / 1
  Trudi S 20-30 / prac
  Millie V 20-40 / prac
  Jack H 70-85 / prac
  John G 50-65 / 2
  Dean H 80-100 / 1
  Peter S 60-70 / prac
  Colin M 60-80 / 1
  Amie H 30-42.5 / 2
  Amir S 55-65 / 2
  Andrew W 27.5-65 / prac
  Stephen R 50-62.5 / prac
  Liz E 27.5-40 / prac
  Ben H 60-75 / 1

 • Brian

  Trainers

  Tom
  Todays = 70-85 / 13 rope climbs